Raad van Commissarissen

PrivaZorg heeft een Raad van Commissarissen aangesteld voor de zorgvennootschappen uit haar groep. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op (voorbereiding en uitvoering van) het beleid door de directie en de algemene gang van zaken in de zorgvennootschappen. De Raad van Commissarissen adviseert tevens de directie en functioneert als klankbord.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van PrivaZorg en de centrale positie van haar cliënten daarin.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de zorgvennootschappen, het reglement Raad van Commissarissen, het directiereglement, het informatieprotocol en het toezichtkader.

De Raad van Commissarissen wordt periodiek door de directie geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, mogelijke risico's verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, de kwaliteit en veiligheid van zorg, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de organisatie.

De Raad van Commissarissen heeft jaarlijks een overleg met de Cliëntenraad.

De Raad van Commissarissen legt aan de algemene vergadering (AVA) verantwoording af over het door hem uitgeoefende toezicht en over de naleving van de Governancecode Zorg.

Samenstelling

Naam, functie

Renate Westerlaken - Voorzitter

Constant van Schelven - Vice-voorzitter

Mart Bekkers

Fons Jurgens

Alice Stäbler

Contact

De Raad van Commissarissen is bereikbaar via:

Mw. L (Lucia) Hanstede per e-mail of telefonisch:

l.hanstede@privazorg.nl - 033 4556762