Wet Langdurige Zorg

Wanneer WLZ (Wet Langdurige Zorg)?

Waarschijnlijk heeft u thuis al begeleiding vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of krijgt u thuis al persoonlijke verzorging en/of verpleging vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet) – wijkverpleging. Naast de met u overeengekomen zorg- of begeleidingsmomenten, nemen de ongeplande momenten met behoefte aan zorg of begeleiding toe. U functioneert beter met meer toezicht, eventueel met ’s nachts ook aanwezigheid. U kiest bewust voor het blijven wonen in uw thuissituatie en wilt graag dat daar de zorg en het toezicht goed geregeld zijn.

Ook kan het zijn dat u wacht op een plaats in een instelling, een verpleeghuis waar u graag naar toe wilt, maar waar u nog niet terecht kunt. U heeft dan in de tussentijd (de wachtperiode) zorg in uw thuissituatie nodig. Dit heet overbruggingszorg.

In beide situaties kunt u, indien u over de juiste indicatie beschikt, in aanmerking komen voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg. De zorg en verpleging die onder deze wet valt, wordt beheerd door een zorgkantoor dat regionaal werkt.

PrivaZorg voert binnen de Wlz de verpleging en verzorging in de thuissituatie uit als overbruggingszorg (u kiest dus voor opname in een instelling) of het MPT (Modulair Pakket Thuis) (u kiest dus niet voor een opname in een instelling). Begeleiding NAH of Psy wordt door een aantal PrivaZorg Steunpunten aangeboden. Bekijk hier of het Steunpunt bij u in de buurt dit aanbiedt. Voor invulling van dagbesteding overlegt u met uw PrivaZorg Steunpunt: zij helpen met het vinden van de juiste dagbesteding en hebben hiervoor contacten met collega-zorgaanbieders.

Overbruggingszorg en zorg in MPT-vorm zijn gebonden aan een uren- en budgetplafond. Afhankelijk van uw indicatie is er een maximaal budget waarbinnen de zorg geleverd moet worden.

Waar vraagt u het aan?

Om uw uw hulpvraag helder te krijgen, kunt u gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner betrekt uw familie, mantelzorgers en vrijwilligers bij het zoeken naar oplossingen. U krijgt hulp bij de keuzes die u moet maken. De cliëntondersteuner moet onafhankelijk zijn. Hij wordt dus niet betaald door de instantie waar u mee praat. Voor meer informatie gaat u naar deze website van de Rijksoverheid.

Om voor vergoeding van zorg vanuit de Wlz in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Iemand van het CIZ nodigt u uit voor een gesprek bij het CIZ, of er komt een medewerker bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek kan een indicatie worden afgegeven. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ciz.nl.

Wordt het vergoed?

Als het CIZ een indicatie heeft afgegeven, kan op basis daarvan de zorg en ondersteuning worden gestart. U hoeft verder niets te doen. De wijkverpleegkundige regelt dat de juiste zorgverlener bij u komt om de zorg en ondersteuning te geven.

Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de zorg en ondersteuning die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de Wlz. U hoeft hier niets te ondernemen, PrivaZorg zorgt voor de declaratie en kosten worden rechtstreeks aan PrivaZorg vergoed door het zorgkantoor.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Op de Wlz-functies en -uren die aan u worden toegekend, wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de overheid is bepaald en wordt geïnd door het CAK; de hoogte van deze bijdrage hangt af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten PrivaZorg om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.

Onder voorbehoud wordt door het CAK melding gemaakt van een verandering in de eigen bijdrage voor 2019; voor de meest actuele informatie leest u dit nieuwsbericht van het CAK.

PrivaZorg Steunpunt

Het PrivaZorg steunpunt is er voor u.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft, of de procedure in gang wilt zetten. Het PrivaZorg Steunpunt staat voor u klaar en kan u de zorg uit handen nemen.

Klikt u hier om op postcode te zoeken naar het dichtstbijzijnde PrivaZorg steunpunt. U kunt vrijblijvend informatie inwinnen.